Posts Tagged ‘Belgesi’

Sponsorlu Bağlantılar

Diyanet İlk Atamalarda Aranılan Yeterlilik Belgesi Şartını Kaldırdı

Şubat 16th, 2014 by admin | No Comments | Filed in iş fırsatları

Diyanet İlk Atamalarda Aranılan Yeterlilik Belgesi Şartını Kaldırdı

Diyanet İşleri tarafından 8 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan yeni yönetmelik kapsamında Atama Şartlarında bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler ile

 • Kur’an Kursu Öğreticiliği alanında, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarında ilk defa yapılacak olan atamalarda aranılan “Yeterlilik Belgesi” şartı kaldırılarak, atamalarda bu belge talep edilmeyecek.
 • KPSS sınavına giriş taparak belli bir puana sahip olanlar Sözlü Sınava alınacak.
 • Uygulama 8 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete ile duyurulurken, Uygulanması 15 Şubat 2014 tarihinden sonra başlanacaktır. Bu tarihe kadar olan İlk Atamalarda Yeterlilik Belgesi Şartı devam edecektir.

Yeni yönetmelik ile aslında sadece değişime uğrayan durumlar bunlarla da sınırlı değil. Sizlere başlıklar halinde Eski ve Yeni Yönetmelikleri kısaca özetleyelim ve değişimleri gösterelim.

 

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI SADECE KPSS PUANI SONRASINDA SÖZLÜ SINAV İLE YAPILACAK

YENİ HÜKÜM

f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı; Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için yapılacak sözlü sınavı,”

ESKİ HÜKÜM

f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

YENİ HÜKÜM

… 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının .. (h) bendinde yer alan “Başkanlıkça yapılacak sınavı” ibaresi “Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı” şeklinde ve (n) bendinde yer alan “atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını” ibaresi “atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ HÜKÜM

h) Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS): Vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık kariyer basamaklarında yükselmek için Başkanlıkça yapılacak sınavı,


KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMINDA YETERLİK BELGESİ ŞARTI ARANMAYACAK

YENİ HÜKÜM

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

“b) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

ESKİ HÜKÜM

Madde 9 – (1) Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık teşkilatından Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesişartı aranabilir.


İMAM HATİP ALIMINDA YETERLİK BELGESİNE SAHİP OLMA ŞARTI KALDIRILDI

 

YENİ HÜKÜM

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “özrü” ibareleri “engeli” şeklinde; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

ESKİ HÜKÜM

Madde 11 – (1) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden imam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.


MÜEZZİN KAYYIM ALIMINDA YETERLİK BELGESİ ARANMAYACAK

 

YENİ HÜKÜM

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin; birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

ESKİ HÜKÜM

Madde 13 – (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesişartı aranabilir.


VAİZLER YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK
İSTİFA SONRASI DÖNÜŞLERDE DE YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANACAK

YENİ HÜKÜM

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kur’an kursu öğreticisi” ibaresinden önce gelmek üzere “vaiz,” ibaresi ve aynı maddenin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İlk defa vaiz atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için Başkanlıkça yapılacak giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.”

ESKİ HÜKÜM

Madde 15 – (1) Başkanlık teşkilatında, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar, giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, ihtisas kursunu tamamlayanlar için kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, bu Yönetmelikteki diğer nitelikleri taşımaları şartıyla vaiz olarak ilk defa atanacaklar için yapılacak giriş sınavında da başarılı olmuş kabul edilebilir.

(3) İlk defa açıktan atama ile Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev almak isteyenler için yapılacak giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre alımı yapılacak her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

(4) Başkanlık personelinden ilk defa Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev almak isteyenler için yapılacak giriş sınavı, MBSTS sonuçlarına göre ilan edilen boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavdan oluşur.

(5) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim düzeylerinde yapılır.

(6) Başkanlık personelinden giriş sınavına katılacaklar, sınavlara katıldıkları günlerde idari izinli sayılır.


VAİZLİK SINAV KONULARI BELİRLENDİ

YENİ HÜKÜM

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yazılı sınav konuları

MADDE 17/A – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak vaizlik yazılı sınavında;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dini ve mesleki genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularından sorular sorulur.”


VAİZLİK İÇİN SÖZLÜ SINAV KONULARININ AĞIRLIĞI YENİDEN BELİRLENDİ


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavda;

a) Vaizler için;

1) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

2) Arapça,

3) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet,

4) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

b) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları),

3) Hitabet.

c) Müezzin-kayyımlar için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları),

3) Ezan ve ikamet,

konularından sorular sorulur.

(2) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri için otuzar, (4) numaralı alt bendi için on puan üzerinden; (b) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri için yetmişer, (2) numaralı alt bentleri için yirmişer ve (3) numaralı alt bentleri için ise onar puan üzerinden yapılır.”

3 YIL GÖREV YAPAN MÜEZZİN KAYYIMLAR DA KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLABİLECEK

YENİ HÜKÜM

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “listede yer alan” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “listedeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yapılır” ibaresi “yapılabilir” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “imam hatip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müezzin-kayyım” ibaresi eklenmiştir.

ESKİ HÜKÜM

Madde 22 – (1) Sınavlarda başarılı olanların atamaları Başkanlıkça yapılır.

(2) Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

(3) İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilir.

(4) Üç yıl imam hatip olarak görev yapanlardan hafız olanlar, ihtisas kursunu veya aşere takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak şartıyla sınava tabi olmadan Kur’an Kursu Öğreticisi olarak atanabilirler.

 

Buna Benzer Diğer Yazılar

 • MEB Şark Görevlerini İle Alakalı Düzenlemeyi Netleştiriyor 150x150 Diyanet İlk Atamalarda Aranılan Yeterlilik Belgesi Şartını Kaldırdı MEB Şark Görevlerini İle Alakalı Düzenlemeyi Netleştiriyor Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almakta olan binlerce öğretmeni ilgilendiren Şark Görevi konusunda yeni bazı düzenlemeler yapılıyor ve güncellemede son noktaya gelinmiş durumda. Yenilene…
 • Dershane Öğretmenleri Direkt Olarak MEB’e Atanamayacaklar 150x150 Diyanet İlk Atamalarda Aranılan Yeterlilik Belgesi Şartını Kaldırdı Dershane Öğretmenleri Direkt Olarak MEB’e Atanamayacaklar 2015 senesinde dershanelerin kapanması süreci içerisinde Dershane Öğretmenlerine Milli Eğitim Kapısını açan düzenleme birçok Dershane Öğretmenin Atanamayacağı gerçeğini ortaya çıkardı. 6 Şubat 2…
 • Tarım Bakanlığı 2013 Yılı Sonuna Kadar 499 Personel Alacak Birmemur.com 150x150 Diyanet İlk Atamalarda Aranılan Yeterlilik Belgesi Şartını Kaldırdı Tarım Bakanlığı 2013 Yılı Sonuna Kadar 499 Personel Alacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, 2013 yılında da toplam 814 personel alımı yaptıklarını ve bu yılın sonuna kadar 499 tane daha personel alımı yapılacağını belirtti.  Gıda, Tarım ve Hayvan…
 • MEB Şubat Ayı Atama Kontenjanlarını Açıkladı 150x150 Diyanet İlk Atamalarda Aranılan Yeterlilik Belgesi Şartını Kaldırdı MEB Şubat Ayı Atama Kontenjanlarını Açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile Şubat 2014 de yapılacak olan Öğretmen Ataması ile alakalı olarak hangi kontenjanlarda kaç öğretmen atanacağına dair liste kamuoyu ile p…
 • bir sendika daha kiyafet eylemi baslatti 2edfa 150x150 Diyanet İlk Atamalarda Aranılan Yeterlilik Belgesi Şartını Kaldırdı Bir ‘Kıyafet Genelgesi’de Edirne’den İzmir Valiliği ve Menderes Kaymakamlığı’nın ardından Edirne’nin Uzunköprü Kaymakamlığı’nın da başörtülü öğretmenlerle ilgili olarak alt birimlere “fişleme talimatı” gönderdiği ortaya çıktı. Memur-S…

Tags: , , , , , , ,

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Örneği 2013

Ekim 15th, 2013 by admin | No Comments | Filed in İş Başvurusu

2013
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Örneği

sgk 300x225 Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ÖrneğiSosyal Güvenlik Kurumu’nun kısaltması olan SGK, çalışan kişilerin ileriki yıllarda kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilmesi ve çalıştığı yıllara hitafen hak ettiği kazancı vatandaşa sağlamak için kurulmuş bir sistemdir. SGK sisteminde, sosyal riskler sonucunda çıkan zararı devlet sizin adınıza öder. Sizlerde SGK ile ilgili istek ve dileklerinizi devlet makamına Dilekçe ve formlar yardımıyla bildirsiniz.

Bizler SGK Dilekçe örnekleri kısmında sizlere yardımcı olabilmek adına, çeşitli istek ve taleplerinizi göz önünde bulundurarak çeşitli SGK Dilekçe örneklerine yer verdik. Sizlerin tek yapmanız gereken bu dilekçe örneklerinden sizin şikayetinize uygun olan dilekçe örneğini bulmak ve üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirmek. İndirme işlemi tamamlanınca word belgesinin üzerinde istediğiniz oynamayı yapabilir. İşleminiz bitince de kolayca yazdır tuşuna basarak yazdırabilirsiniz. Kolay gelsin!

bosanma protokolu dilekce ornegi 1 Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Örneği

İNDİR

SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BASKANLIGI

BEYAN VE TAAHHÜT BELGESI (ANNE VE BABA IÇIN)

 

SIGORTALININ/ EMEKLI SIGORTALININ

1- ADI SOYADI :

2- AYLIK KAZANCI :

3- SICIL NO :

4- TAHSIS NO :

EV ADRESI VE TEL :

 

SAGLIK KARNESI ISTENILEN ANNE VE BABANIN

5- ADI SOYADI :

6- SIGORTALIYA/EMEKLIYE YAKINLIGI :

7- BABA ADI :

8- ANA ADI :

9- BAG-KURDAN AYLIK VEYA GELIR ALIP ALMADIGI :

10- 2022 SAYILI YASA GEREGI EMEKLI SANDIGINDAN AYLIK ALIP ALMADIGI :

11- YESIL KART SAHIBI OLUP OLMADIGI :

12- MALIKI BULUNDUGU GAYRIMENKUL :

13- GEÇIMININ SÜREKLI OLARAK SIGORTALI/ EMEKLI TARAFINDAN SAGLANIP SAGLANMADIGI :

 

14- ANA VE BABANIN YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE KAÇ YILDIR OTURDUKLARI:

 

15- EV ADRESI VE TEL:

 

16- ANA VE BABANIN GEÇIMLERINI DAHA ÖNCE NE SEKILDE SAGLADIGI :

 

17- SAG OLAN DIGER ÇOCUKLARIN

ADI SOYADI EV ADRESI VE TEL IS ADRESI VE KAZANCI

 

YUKARIDA YAPTIGIM BILDIRIMLERIN DOGRU OLDUGUNU, GERÇEGE AYKIRI BILDIRIMDE BULUNMAMDAN DOLAYI KURUMCA YERSIZ OLARAK YAPILACAK MASRAFLARI ISTENILDIGINDE YASAL FAIZI ILE BIRLIKTE GERI ÖDEYECEGIMI, AYRICA HAKKIMDA TÜRK CEZA KANUNUNUN 343 VE 523 MADDELERI UYARINCA ISLEM YAPILACAGINI BILDIGIMI BEYAN VE TAAHHÜT EDERIM

 

Sigortali / Emekli Ana- Baba

Imza Imza

Aranan İlanlar

 • tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi 2013

Tags: , , , , , ,